e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thông báo v/v cung cấp thông tin sức khỏe cá nhân của sinh viên
by FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh - Tuesday, 18 September 2018, 8:39 PM
 

Welcome,

HƯỚNG DẪN KHI THÔNG TIN THEO MẪU

Thực hiện theo kế hoạch số 48 / KH-UBND của UBND TP Hà Nội về việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn thành phố HN; Plan number of 86 / KH-UBND of UBND quận Nam Từ Liêm about the teaching and profile on the health space on the local tables Nam Từ Liêm. Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm development of the slim information for profile, health profile for the dân, học sinh, sinh viên trên các địa bàn. Y tế School of the field of the server provide the personal personal information for the TTYT county Nam From Liem for complete profile. Suggieve the grade grade for you fill your information in sample in the attachment file, then that the major class in and out of room y tế - Top 1 KTX D4 before 17h day 24 months 9 year 2018.

Note:          

- The columns đánh dấu * is a required information must provide.

- The eye on eyes (if there), specify the eye T: ...; mắt P: ...; or 2 eye: .....

- Height height in cm.

                                                      Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

                                              BỘ PHẬN Y TẾ TRƯỜNG