e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Trần Trung
Thực hiện khảo sát mở các môn kỳ hè năm 2018
by FMT - Trần Trung - Monday, 21 May 2018, 10:25 AM
 

Dear students,

Khoa dự kiến mở một số môn học kỳ hè năm 2018. 

Thời gian dự kiến từ: 02/7-10/8/2018.

Dựa theo kết quả khảo sát của sinh viên, khoa có thể xem xét mở lớp nếu số sinh viên đăng ký từ 30 trở lên.

Thời hạn thực hiện khảo sát: trước 11h30 sáng thứ 4 ngày 23/5/2018.

 Link khảo sát tại: http://bit.ly/2IPdD3o

Regards,

(Edited by FMT - Trương Thu Thảo - original submission Wednesday, 16 May 2018, 10:20 AM)

(Edited by FMT - Trương Thu Thảo - original submission Wednesday, 16 May 2018, 2:25 PM)