Chương trình cử nhân

Các bạn học sinh và phụ huynh quan tâm đến các thông tin tuyển sinh có thể tham khảo thêm tại các địa chỉ trang tin sau:

- Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy của trường Đại học Hà Nội năm 2016 (bao gồm cả chỉ tiêu tuyển sinh của 4 mã chuyên ngành của Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch):

http://hanu.vn/vn/dai-hoc/169-chinh-quy/3207-thong-tin-ve-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-nam-2016-cua-truong-dai-hoc-ha-noi.html

- Hướng dẫn tuyển sinh chung theo hướng dẫn của Bộ:

http://moet.gov.vn/?page=1.26&view=1184

- Thống kê điểm tuyển sinh của các Khoa tại trường Đại học Hà Nội và 4 mã chuyên ngành của Khoa Quản trị Kinh Doanh và Du Lịch qua các năm:

http://daotao.hanu.vn/truong-dai-hoc-ha-noi/VRF12/diem-trung-tuyen.ptu

Last modified: Wednesday, 6 July 2016, 6:57 PM