Bachelor of Accounting

KẾ TOÁN

Tên chương trình: Cử nhân Kế toán

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Kế toán

Loại hình đào tạo: Chính quy

(Ban hành tại Quyết định số 1331/ QĐ-ĐHHN-NCKH, ngày 26 tháng 9 năm 2007 của Hiệu trưởng)

  1. 1.   Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Kế toán dạy bằng Tiếng Anh

Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, quản trị kinh doanh, quy trình công nghệ kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh; có khả năng hoạch địch chính sách kế toán, kiểm toán. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các doanh nghiệp và các bộ phận chức năng kế toán, kiểm toán tại các Bộ, Ngành và các cơ quan nhà nước khác.

Mục tiêu cụ thể: Đào tạo cử nhân Kế toán tiếp cận với các kiến thức kế toán cập nhật của quốc tế và các quốc gia phát triển như Mỹ, Úc và Anh cũng như kiến thức về thực tiễn kế toán tại Việt Nam. Sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản về kế toán, hiểu các chuẩn mực kế toán và kiểm toán quốc tế, có khả năng phân tích báo cáo tài chính và hoạt động doanh nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo để làm việc trong môi trường kinh doanh năng động, hội nhập quốc tế. 

Chương trình trang bị cho sinh viên kiến thức cập nhật về kế toán. Chương trình được cấu trúc thành hai phần bao gồm phần kiến thức cơ bản về kế toán và phần kiến thức nâng cao về báo cáo tài chính.

Phần kiến thức cơ bản cung cấp kiến thức về các nguyên lý kế toán, hệ thống kế toán, lập báo cáo tài chính, hệ thống thông tin kế toán, kế toán quản trị. Các kiến thức về chuẩn mực kế toán và kiểm toán quốc tế và Việt Nam được so sánh và cập nhật. 

Phần kiến thức nâng cao bổ sung kiến thức về khung báo cáo tài chính, các kỹ năng kế toán, lựa chọn chính sách kế toán, kiểm toán, các vấn đề phức tạp trong báo cáo tài chính, hệ thống kế toán quản trị và kiểm soát.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm (9 học kỳ)

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 207 Đơn vị học trình (ĐVHT)

4. Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên hệ chính quy.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo Quy chế Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy ban hảnh kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/2006 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thang điểm: 10 (từ 0-10)

7. Nội dung chương trình: bao gồm 2 khối kiến thức: Giáo dục đại cương và Giáo dục chuyên nghiệp.

       Kiến thức giáo dục đại cương                                                                             97 đvht

(chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:                                                                  110 đvht

Kiến thức cơ sở ngành:                                                                                       30 đvht

Kiến thức chuyên ngành:                                                                                    45 đvht

Kiến thức bổ trợ:                                                                                                 20 đvht

Thực tập nghề nghiệp và khóa luận (hoặc thi tốt nghiệp)                                    15 đvht

Kiến thức giáo dục đại cương (97 đvht)

Số TT

Mã môn học

Tên môn học

đvht

1

VIE 101

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

7.5

2

VIE 215

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

3

VIE 303

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

4.5

4

VIE 116

Pháp luật đại cương

3

5

VIE 107

Tin học đại cương

4

6

MAT 201

Toán cao cấp

5

7

MAT 204

Xác suất và  thống kê

5

8

ENG 101

Kỹ năng tiếng I

20

9

ENG 102

Kỹ năng tiếng II

20

10

ENG 203

Kỹ năng tiếng III

20

11

VIE 108

Giáo dục thể chất

5

12

VIE 109

Giáo dục quốc phòng

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (110 đvht)

Phần giáo dục chuyên nghiệp gồm 110 đơn vị học trình trong đó

Các môn cơ sở ngành: 30 đơn vị học trình

Số TT

Mã môn học

Tên môn học

đvht

1

ECO 201

Kinh tế vi mô

5

2

ECO 202

Kinh tế vĩ mô

5

3

STA 202

Nguyên lý thống kê kinh tế

5

4

ACC 201

Nguyên lý kế toán

5

5

ECO 203

Kinh tế lượng

5

6

LAW 301

Luật doanh nghiệp

5

Các môn chuyên ngành: 45 đơn vị học trình

Số TT

Mã môn học

Tên môn học

đvht

1

MKT 201

Nguyên lý Marketing

5

2

ACC 201

Nguyên lý kế toán

5

3

ACC 301

Kế toán quản trị

5

4

ACC 302

Kế toán tài chính

5

5

ACC 402

Kiểm toán

5

6

FIN 201

Quản trị tài chính

5

7

FIN 301

Tài chính tiền tệ

5

8

FIN 303

Phân tích báo cáo tài chính

5

9

MGT 201

Quản trị học

5

Các môn tự chọn: 20 đơn vị học trình

Số TT

Mã môn học

Tên môn học

Đvht

1

ACC 401

Kế toán tài chính nâng cao

5

2

ACC 403

Thuế

5

3

ACC 404

Hệ thống thông tin kế toán

5

4

ACC 405

Kế toán quản trị nâng cao

5

5

BNK 401

Quyết định cho vay

5

6

BNK 402

Quản lý nguồn vốn

5

7

BNK 403

Ngân hàng đầu tư

5

8

BNK 404

Marketing ngân hàng

5

9

FIN 302

Hệ thống tài chính

5

10

FIN 305

Mô hình tài chính

5

11

FIN 306

Tài chính quốc tế

5

12

FIN 307

Thanh toán quốc tế

5

13

FIN 401

Quản trị danh mục đầu tư

5

14

FIN 402

Quản trị rủi ro tài chính

5

15

FIN 403

Công cụ tài chính phái sinh

5

16

FIN 404

Tài chính công ty đa quốc gia

5

17

FIN 304

Tài chính doanh nghiệp

5

18

FIN 405

Tài chính ngân hàng quốc tế

5

19

MGT 301

Quản trị nhân sự

5

20

MGT 302

Giao tiếp kinh doanh

5

21

MGT 303

Hành vi tổ chức

5

22

MGT 401

Quản trị chiến lược

5

23

MGT 402

Khởi nghiệp

5

24

MGT 403

Quản trị kinh doanh quốc tế

5

25

MGT 404

Hệ thống thông tin quản lý

5

26

MKT 402

Hành vi khách hàng

5

Thực tập nghề nghiệp: 5 đơn vị học trình

Khóa luận hoặc thi tốt nghiệp: 10 đơn vị học trình

8. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)

HỌC KỲ 1

Mã môn

Tên môn

Bắt buộc

Tự chọn bắt buộc theo HK

ĐVHT/ môn

Số tiết/môn

ENG 101

Kỹ năng tiếng I

x

 

20

400

VIE 101

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

 

x

7.5

112

VIE 107

Tin học đại cương

 

x

4

60

HỌC KỲ 2

ENG 102

Kỹ năng tiếng II

x

 

20

400

VIE 101

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

 

x

7.5

112

VIE 107

Tin học đại cương

 

x

4

60

HỌC KỲ 3

ENG 103

Kỹ năng tiếng III

 

 

20

400

VIE 116

Pháp luật đại cương

 

x

3

45

VIE 215

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

3

45

VIE 116

Pháp luật đại cương

 

x

3

45

VIE 303

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

 

 

4.5

65

HỌC KỲ 4

MAT 201

Toán cao cấp

 

x

5

75

ECO 201

Kinh tế vi mô

x

 

5

75

MGT 201

Quản trị học

x

 

5

75

ACC 201

Nguyên lý kế toán

x

 

5

75

MAT 204

Xác suất và  thống kê

x

 

5

75

HỌC KỲ 5

STA 202

Nguyên lý thống kê kinh tế

x

 

5

75

ECO 202

Kinh tế vĩ mô

x

 

5

75

FIN 201

Quản trị tài chính

x

 

5

75

ECO 203

Kinh tế lượng

x

 

5

75

HỌC KỲ 6

MKT 201

Nguyên lý Marketing

x

 

5

75

FIN 301

Tài chính tiền tệ

x

 

5

75

ACC 301

Kế toán quản trị

x

 

5

75

ACC 302

Kế toán tài chính

x

 

5

75

HỌC KỲ 7

FIN 303

Phân tích báo cáo tài chính

x

 

5

75

ACC 402

Kiểm toán

x

 

5

75

LAW 301

Luật doanh nghiệp

x

 

5

75

 

01 môn tự chọn

 

x

5

75

HỌC KỲ 8

ACC401

Kế toán tài chính nâng cao

 

x

5

75

ACC403

Thuế

 

x

5

75

 

01 môn tự chọn

 

x

5

75

 

01 môn tự chọn

 

x

5

75

HỌC KỲ 9

 

Thực tập nghề nghiệp và khóa luận tốt nghiệp/thi tốt nghiệp

x

 

15

 

  1. 9.     Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần

9.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin                                7.5 đvht

Môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm giúp cho sinh viên:

-        Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng;

-     Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên;

-     Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.

9.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh                                                                               3 đvht

Môn học nhằm cung cấp những nội dung cơ bản trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh bàn về các vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay và những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin. Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

9.3. Đường lối cách mạng của Đảng CSVN                                                     4.5 đvht

Môn học cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo, mục tiêu,lý tưởng của Đảng và giúp sinh viên nắm vững và thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước.

9.4. Ngoại ngữ                                                                                                    60 đvht

Kỹ năng tiếng Anh I (English Practice I):                                                      20 đvht

Nói: Có khả năng tạo ra và duy trì những cuộc hội thoại theo các chủ đề chung chung.

Nghe: Có khả năng nghe hiểu được các cuộc hội thoại về những chủ đề thiết yếu.

Đọc: Đọc hiểu được ý chính của một bài viết ngắn, tổng kết hoặc giới thiệu vấn đề rút ra từ những nguồn tư liệu quen thuộc. Đoán được nghĩa từ trong văn cảnh.

Viết: Có khả năng viết được một đoạn văn ngắn về những chủ đề thiết thực như thực phẩm, ăn ở, giao thông, môi trường v.v.

Văn  hoá: Tồn tại được trong giao tiếp với những chủ đề thiết yếu. Biết ứng xử trong những tình huống quen thuộc. Có sự  ảnh hưởng qua lại của các phong cách văn hóa quen thuộc với người nước ngoài. Biết sử dụng cách thức chào hỏi. Biết diễn đạt ý muốn như hỏi đường, mua sắm... . Biết sử dụng phương tiện đi lại. Hiểu được sự phúc đáp. Đôi khi còn ứng xử và phỏng đoán không đúng về các hành vi văn hoá.

Kỹ năng tiếng Anh II (English Practice II): 20 đvht.

Nói: Có khả năng đáp ứng những nhu cầu mang tính chất xã hội thông thường và các yêu cầu công tác khác nhưng còn  hạn chế. Có thể ứng xử được trong các tình huống mang tính chất xã hội, chưa có khả năng khống chế hoàn toàn những hiện tượng ngữ pháp trong khi nói.

Nghe: Có khả năng nghe hiểu được người nói khi đối thoại trực diện, khi người nói sử dụng ngôn ngữ tương đối chuẩn mực với tốc độ vừa phải. Đôi khi người nghe vẫn còn phải yêu cầu người nói nhắc lại, hay diễn đạt lại (cấu trúc lại câu) mới hiểu.

Đọc: Có thể đọc được những bài viết nguyên tác về những vấn đề quen thuộc bao gồm cả việc miêu tả lẫn tường thuật. Có thể đọc hiểu các sữ kiện nhng cha có khả năng rút ra những kết luận hoặc suy luận.

Viết: Có khả năng viết miêu tả các sự kiện đang xẩy ra xung quanh. Có khả năng diễn đạt ý nghĩ và những quan sát của mình một cách khá chi tiết.

Kỹ năng tiếng Anh III (EAP - ESP):                                                              20 đvht

Cung cấp kiến thức tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên để chuẩn bị vào học các môn chuyên môn từ học kỳ IV trở đi một cách dễ dàng.

Nói: Có khả năng trình bày một vấn đề hoặc chuyên đề .Tham gia một cách có hiệu quả trong hầu hết các cuộc đàm thoại nghi thức và không nghi thức trong các lĩnh vực xã hội và trong nghề nghiệp.

Nghe: Hiểu đầy đủ các dạng nói của các phương ngữ chuẩn. Có thể theo dõi các cuộc đối thoại trên điện thoại, các chương trình phát thanh, truyền hình, kể cả các chương trình thời sự.

Đọc: Có thể đọc được các bài báo có văn phong chuẩn mực dùng cho đông đảo độc giả. Tốc độ đọc đạt khoảng 220 từ/phút. Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành.

Viết: Có thể viết được các loại thư từ giao dịch thông thường, đặc biệt thư tín giao dịch. Sử dụng vốn từ vựng phong phú trong giao tiếp viết.

Văn hoá: Có năng lực giao tiếp thành thạo trong xã hội cũng như trong chuyên môn ở hầu hết các tình huống. Hiểu được hầu hết các hành vi không bằng lời.

9.5. Toán cao cấp                                                                                               5 đvht

Môn điều kiện: không

Học phần cung cấp kiến thức đại cương về tập hợp, quan hệ và lôgic suy luận, cũng như các kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính và Giải tích toán học thực sự cần thiết cho việc tiếp cận với các mô hình phân tích quá trình ra quyết định trong kinh tế và quản lý: Không gian vectơ số học n chiều; Ma trận và định thức; Hệ phương trình tuyến tính; Dạng toàn phương ; Hàm số và giới hạn; Phép tính vi phân đối với hàm số một biến cố; Hàm nhiều biến và hàm ẩn; các bài toán cực trị; Phép tính tích phân; Phương trình vi phân; Phương trình sai phân.

9.6. Lý thuyết xác suất và thống kê toán                                                        5 đvht

Môn điều kiện: Toán cao cấp

Học phần được kết cấu thành hai phần tương đối độc lập về cấu trúc nhưng có liên quan chặt chẽ về nội dung:

-    Phần lý thuyết xác suất giới thiệu tính quy luật cua các hiện tượng ngẫu nhiên.

-    Phần thống kê toán bao gồm các nội dung: Cơ sở lý thuyết về điều tra chọn mẫu, một phương pháp được dùng khá phổ biến trong điều tra, khảo sát các dữ liệu kinh tế và điều tra xã hội học; các phương pháp ước lượng và kiểm định giả thuyết thống kê trong nghiên cứu các vấn đề thực tế nói chung và các vấn đề kinh tế nói riêng.

9.7. Pháp luật đại cương                                                                                   4 đvht

Môn điều kiện: Không

Học phần giới thiệu các khái niệm, các phạm trù chung cơ bản nhất về Nhà nước và Pháp luật dưới góc độ của khoa học quản lý. Trên cơ sở đó, đi vào phân tích: Cấu trúc của bộ máy Nhà nước cũng như chức năng, thẩm quyền và địa vị pháp lý của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Tính chất pháp lý và cơ cấu của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; Một số nội dung cơ bản của Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hình sự.

9.8. Tin học đại cương                                                                                      4 đvht

Môn điều kiện: không

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tin học xét trên quan điểm của người ứng dụng. Học phần đề cập đến 5 khối kiến thức: 1/ Một số vấn đề cơ bản về tin học và máy tính. 2/ Các hệ điều hành MS DOS và WINDOWS. 3/ Soạn thảo văn bản trên máy tính. 4/ Sử dụng bảng tính Excel. 5/ Sử dụng các dich vụ cơ bản của INTERNET. Học phần giúp sinh viên nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm thông dụng nhất.

9.9. Giáo dục Thể chất                                                                                      5 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/2003/GD&ĐT, ngày 12/9/1995 và quyết định số 1262 /GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9.10. Giáo dục Quốc phòng                                                                              165 tiết

Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 9/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

9.11. Kinh tế vi mô                                                                                            5 đvht

Môn điều kiện: không

Giới thiệu các kiến thức cơ bản và cơ sở về hoạt động của nền kinh tế thị trường thông qua việc phân tích các quy luật kinh tế cơ bản như quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh. Học phần còn đề cập đến hành vi của các thành viên trong một nền kinh tế: người tiêu dùng. doanh nghiệp và chính phủ.  Qua đó sinh viên sẽ được trang bị công cụ phân tích để hiểu và có thể áp dụng khi học các học phần tiếp theo.

 

9.12. Kinh tế vĩ mô                                                                                            5 đvht

Môn điều kiện: Kinh tế vi mô 

Giới thiệu một số khái niệm cơ bản của nền kinh tế vĩ mô, bao gồm: Đo lường tổng sản lượng và mức giá của nền kinh tế;  Mô tả hành vi của nền kinh tế trong dài hạn: các nhân tố quy định tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát trong dài hạn; Giói thiệu những tư tưởng chính về tổng cung, tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô; Lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn; Giới thiệu các vấn đề kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở bao gồm cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và các chính sách thương mại.

 

9.13. Nguyên lý thống kê kinh tế                                                                     5 đvht

Môn điều kiện: Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô.

Cung cấp một cách có hệ thống các phương pháp điều tra thống kê bao gồm việc thu thập thông tin ban đầu về các hiện tượng kinh tế - xã hội và việc xử lý các thông tin đã thu thập. Trang bị các phương pháp phân tích kinh tế - xã hội làm cơ sở cho dự đoán các mức độ của hiện tượng trong tương lai nhằm giúp cho việc ra quyết định ở tầm vi mô và vĩ mô.

 

9.14. Nguyên lý kế toán                                                                                    5 đvht

Môn điều kiện: không

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết kế toán: các khái niệm, bản chất, đối tượng, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán; các phương pháp kế toán; Quá trình thu thập, ghi chép số liệu kế toán, trình tự kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu; Các hình thức kế toán; Nội dung và các hình thức tổ chức công tác kế toán.

 

9.15. Luật kinh tế                                                                                              5 đvht

Môn điều kiện:  Kiến thức giáo dục đại cương

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật và điều chỉnh lĩnh vực kinh doanh, làm cơ sở cho việc nghiên cứu các luật chuyên ngành về tài chính, ngân hàng, thương mại cũng như các chế độ pháp lý điều chỉnh cơ cấu tổ chức, hoạt động và quản lý các loại hình doanh nghiệp.

Nội dung bao gồm: Địa vị pháp lý của các doanh nghiệp; Quan hệ lao động trong doanh nghiệp; Chế độ hợp đồng kinh tế, cách thức giao dịch, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế; Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế  và phá sản doanh nghiệp.     

 

9.16. Kinh tế lượng                                                                                       5 đvht

Môn điều kiện: Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Toán cao cấp, Kinh  tế vi mô; Kinh tế vĩ mô, Tin học đại cương.

            Học phần cung cấp các kỹ thuật ước lượng, hiệu chỉnh mô hình hồi quy một phương trình, cách phân tích tính đúng đắn về mặt kỹ thuật cũng như về kinh tế của mô hình. Học phần còn trang bị cho sinh viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích định lượng vào một số vấn đề kinh tế, quản trị kinh doanh cơ bản trên cơ sở sử dụng phần mềm chuyên dùng và cơ sở dữ liệu Việt Nam.

             

9.17. Nhập môn Tài chính - Tiền tệ                                                            5 đvht

Môn điều kiện: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô.

Đây là học phần lý luận cơ sở ngành giữ vị trí cầu nối giữa các học phần lý thuyết cơ bản và các học phần nghiệp vụ về  tài chính.

            Học phần trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng như: Tiền đề, bản chất, chức năng của tài chính; Hệ thống tài chính và vai trò của các khâu trong hệ thống tài chính; Lý luận về thị trường tài chính; Công tác kiểm tra tài chính; Khái quát những nội dung chủ yếu của hoạt động tài chính trong các lĩnh vực như: Nhân hàng Nhà nước, Bảo hiểm, Tín dụng, Tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế; Tiền tệ, cung cấp tiền tệ, các chế độ lưu thông tiền tệ; Ngân hàng và các tổ chức tín dụng; Tiền tệ, thanh toán và tín dụng quốc tế.

 

9. 18. Quản trị tài chính                                                                               5 đvht

            Môn điều kiện: Nguyên lý kế toán

            Trình bày những kiến thức đã được công nhận rộng rãi trên thế giới về lĩnh vực quản trị tài chính trong doanh nghiệp bao gồm giới thiệu về thị trường tài chính và các công cụ tài chính, phân tích rủi ro trong tương quan với khả năng sinh lời, tính giá trị theo thời gian của tiền, định giá cổ phiểu, trái phiếu, lập kế hoạch vốn, phân tích cơ cấu vốn và đòn bẩy tài chính, chi phí vốn, chính sách cổ tức, quản lý đầu tư và tài trợ vốn lưư động. Ngoài ra, sinh viên cũng sẽ được tiếp cận với những áp dụng thực tiễn để tìm hiểu xem các nhà quản lý và nhà đầu tư ra quyết định như thế nào trong môi trường đầu tư đầy năng động ngày nay.

 

9. 19.  Nguyên lý Marketing                                                                         5 đvht

            Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên sẽ có khả năng hiểu sâu sắc về marketing, bao gồm vai trò, các khái niệm cơ bản, quá trình quản trị marketing cũng như việc áp dụng marketing trong cuộc sống. Nội dung chủ yếu bao gồm: các khái niệm thiết yếu, các nguyên lý marketing, nhận thức marketing như một môn khoa học và việc ứng dụng nó vào thực tế, làm quen vói một số kỹ năng marketing trong thực tiễn như xây dựng kế hoạch marketing, nghiên cứu thị trường, phân tích các mẫu quảng cáo.

 

9. 20. Tài chính doanh nghiệp                                                                     5 đvht

            Môn điều kiện: Nguyên lý kế toán, Quản trị tài chính

            Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về tài chính của doanh nghiệp với nội dung chủ yếu là: xác định nhu cầu vốn, tổ chức nguồn vốn và các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp, quản lý và sử dụng vốn, chính sách cổ tức, lập kế hoạch tài chính, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.

 

9. 21. Phân tích tài chính                                                                              5 đvht

Môn điều kiện: Nguyên lý kế toán, Quản trị tài chính

Cung cấp các phương pháp và công cụ phân tích báo cáo tài chính và phân tích các thông tin liên quan để đánh giá hoạt động và triển vọng của công ty. Các công cụ phân tích bao gồm phân tích xu hướng, phân tích tỷ trọng, phân tích chỉ tiêu tài chính để đưa ra đánh giá về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp sẽ được sử dụng để đưa ra các dự báo tài chính phục vụ mục đích xác định giá trị doanh nghiệp để đưa ra các quyết định đầu tư và các quyết định cho vay.

 

9. 22.   Kế toán quản trị                                                                                5 đvht

            Môn điều kiện: Nguyên lý kế toán

            Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức ban đầu về chuẩn bị và phân tích các báo cáo kế toán quản trị từ góc nhìn của một nhà quản lý. Mục đích là đào tạo những kiến thức giúp nhà quản lý có thể sử dụng các thông tin kế toán quản trị để đưa ra quyết định, lập kế hoạch và kiểm soát các hoạt động của công ty trong phạm vi và chức năng công việc của họ trong các tổ chức kinh tế.  Một phần quan trọng nữa trong khoá học này là việc định giá cho sản phẩm và dịch vụ cung cấp bởi các doanh nghiệp. Thông tin kế toán đóng một vai trò quan trọng trong định hưóng chiến lược cho các tổ chức kinh tế.  Đặc biệt thông tin kế toán giá thành là đặc biệt quan trọng cho quản lý hiệu quả.  Vì vậy trọng tâm của môn học này là giúp học viên hiểu các thông tin về giá thành sản phẩm, các phương pháp kế toán giá thành và ứng dụng hiệu quả trong quản trị.

 

9. 23.  Kế toán tài chính                                                                                5 đvht

            Môn điều kiện: Nguyên lý kế toán

            Môn học này là môn học về kế toán tài chính nâng cao.  Học viên phải có khả năng đọc báo cáo tài chính và hiểu các nguyên lý cơ bản trong kế toán.  Môn học này mở rộng kiến thức cho sinh viên về các lý thuyết cũng như thực tiễn ứng dụng kế toán tài chính đồng thời phát triển kỹ năng phân tích cần thiết cho học viên có nghề nghiệp tương lai là kế toán công hay kế toán doanh nghiệp.  Những chủ đề mới trong môn học này bao gồm Nhận biết doanh thu, Kế toán Thuê tài chính,  Tài sản vô hình, Lưu chuyển tiền tệ, Công nợ dài hạn và phân tích báo cáo tài chín

 

9. 24. Kiểm toán                                                                                            5 đvht

            Môn điều kiện: Nguyên lý kế toán

            Khoá học này đề cập tới kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của các công ty. Các bài giảng được cơ cấu phù hợp với những phương pháp kiểm toán sử dụng trên thực tế đồng thời áp dụng những Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Khoá học này giải quyết các vấn đề liên quan đến các hoạt động kiểm toán.  Các bước của quá trình kiểm toán sẽ được đề cập bao gồm lập kế hoạch, thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán (kể cả các kiểm tra về điều khiển và trọng yếu) và đưa ra ý kiến kiểm toán.

 

9. 25.  Kế toán tài chính nâng cao                                                               5 đvht

            Môn điều kiện: Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính

            Môn học này phát triển kiến thức nâng cao về kế toán và lập báo cáo tài chính cho các công ty có mô hình tổ chức phức tạp. Mục tiêu của môn học nhằm cung cấp kiến thức lý thuyết và cách áp dụng các chuẩn mực kế toán trong các giao dịch phức tạp, bao gồm hợp nhất kinh doanh, giao dịch liên quan đến ngoại tệ, kế toán giải thể doanh nghiệp, kế toán các doanh nghiệp hợp danh.

 

9. 26.  Thuế                                                                                                    5 đvht

Sinh viên sẽ được trang bị với những kiến thức về luật thuế của Việt Nam bao gồm các khái niệm cơ bản về thuế, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế  môn bài, phí hải quan, luật quản lý thuế, các hiệp định thuế quốc tế.

 

9. 27.  Thị trường và các thể chế tài chính                                                  5 đvht

Môn điều kiện: Quản trị tài chính

Cung cấp những kiến thức cơ bản về thị trường tài chính và các công cụ tài chính hiện đại. Sinh viên sẽ có cơ hội tìm hiểu về sự hoạt động của các thị trường tài chính khác nhau trên thế giới cũng như sự hoạt động của các tổ chức, thể chế tài chính khác nhau. Thực tiễn về thị trường tài chính Việt Nam cũng được đưa ra thảo luận.

 

9. 28. Mô hình tài chính                                                                               5 đvht

Môn điều kiện: Nguyên lý kế toán

Trang bị cho sinh viên những kỹ năng sử dụng bảng tính (Excel) từ cơ bản đến cao cấp để xây dựng các mô hình tài chính kế toán áp dụng trong doanh nghiệp và các tổ chức khác. Sinh viên có điều kiện thực hành thường xuyên trong phòng máy tính. Trọng tâm của môn học là việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản trong việc thiết kế mô hình để có thể xây dựng những mô hình tài chính hiệu quả, không lỗi. Yêu cầu các học viên phải có một số kiến thức kế toán tài chính sơ cấp và kinh nghiêm sử dụng Excel.

 

9. 29. Các công cụ tài chính phái sinh                                                        5 đvht

Môn điều kiện: Quản trị tài chính, Tài chính doanh nghiệp

Nghiên cứu các phương pháp định giá các công cụ tài chính phái sinh, phân tích các thể chế cung cấp dịch vụ tài chính này, các phương pháp xác định rủi ro tài chính của công ty, nghiên cứu vai trò của quản trị rủi ro và tầm quan trọng của các công cụ phái sinh trong chiến lược quản trị rủi ro của công ty.

 

9. 30. Quản trị rủi ro tài chính                                                                     5 đvht

Môn điều kiện: Quản trị tài chính

Môn học giới thiệu các khái niệm, lý thuyết và áp dụng thực tiễn các công cụ để quản lý rủi ro tài chính, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá hối đoái. Các công cụ quản trị rủi ro  được giới thiệu bao gồm hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao sau (tương lai), hợp đồng hoán đổi, hợp đồng quyền chọn và các một số công cụ khác. 

 

9. 31. Quản lý các hạng mục đầu tư                                                            5 đvht

Môn điều kiện: Quản trị tài chính, Tài chính doanh nghiệp

Giới thiệu các lý thuyết hiện đại cũng như các áp dụng thực tiễn trong quản lý các hạng mục đầu tư như khái niệm về lợi nhuận và rủi ro, phương pháp định giá các công cụ đầu tư, chọn lựa các hình thức và công cụ đầu tư, quy trình theo dõi và quản lý danh sách các hạng mục đầu tư.

 

9.32.  Tài chính quốc tế                                                                                5 đvht

            Môn điều kiện: Quản trị tài chính

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản và lý luận nghiệp vụ về hoạt động tài chính diễn ra trên bình diện quốc tế với các nội dung chủ yếu là: Tổng quan về tài chính quốc tế; Thị trường tài chính quốc tế; Các định chế về tài chính quốc tế; Tài chính công ty đa quốc gia; Các hoạt động thanh toán, tín dụng, đầu tư, quốc tế; Chính sách điều hành tỷ giá hối đoái và xác lập cán cân thanh toán quốc tế; Liên minh thuế quan giữa các quốc gia. 

 

9.33. Giao tiếp trong Kinh doanh                                                                5 đvht

Môn điều kiện: Không

Mục đích của môn học này là nhằm giúp sinh viên giao tiếp có hiệu quả trong môi trường kinh doanh. Các kỹ năng viết cơ bản sẽ được chú trọng xây dựng trong quá trình sinh viên rèn luyện cấu trúc ngữ pháp, từ vựng và tổ chức các ý tưởng. Sinh viên sẽ thực hành những kỹ năng này thông qua việc viết thư thương mại, biên bản ghi nhớ giữa các văn phòng cũng như các báo cáo bình thường sử dụng trong doanh nghiệp. Điểm thứ hai được chú trọng là giao tiếp bằng lời nói, các kỹ năng nghe và giao tiếp phi văn bản.

 

9.34. Hành vi Khách hàng                                                                           5 đvht

Môn điều kiện: Nguyên lý marketing

Qua môn học này, sinh viên có thể khảo sát các nhân tố bên trong và bên ngoài có ảnh hưởng đến hành vi của khách hàng thông qua việc sử dụng khung nghiên cứu là các mô hình ra quyết định. Các tài liệu học tập được tiếp cận cả trên góc độ marketing và góc độ xã hội 

 

9.35. Hệ thống thông tin quản lý                                                                 5 đvht

Môn điều kiện: Không

Môn học giới thiệu cách quản lý tài nguyên hệ thống thông tin ở các doanh nghiệp. Các vấn đề chính được đề cập bao gồm: chiến lược và chính sách quản lý nhằm nâng cao hiệu suất của tổ chức, đo lường, đánh giá và sử dụng các dịnh vụ quản lý thông tin, tự động hóa văn phòng, quản lý thông tin khách hàng tiêu dùng cuối cùng, sử dụng máy tính trong môi trường kinh doanh quốc tế, hướng tiếp cận từ phía tổ chức và xã hội cũng như vấn đề đạo đức kinh doanh.

10. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình (Giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng)

STT

Họ và tên

 

Văn bằng cao nhất ngành đào tạo

Môn học/ học phần sẽ giảng dạy

1

Đỗ Thị Hà

Lan

Thạc sỹ

Quản trị

2

Nguyễn Thu

Hương

Thạc sỹ

Kinh tế

3

Đào Thanh

Bình

Tiến sỹ

Tài chính

4

Phạm Thị Hoa

Nhài

Thạc sỹ

Kinh tế

5

Hoàng Thị Hương

Giang

Thạc sỹ

Tài chính

6

Đỗ Vân

Anh

Thạc sỹ

Kế toán

7

Đinh Lê

Mai

Thạc sỹ

Kế toán

8

Chu Huy

Anh

Thạc sỹ

Kế toán

9

Chu Đức

Nghĩa

Cử nhân

Toán

10

Phạm Thị

Phượng

Thạc sỹ

Marketing

11

Nguyễn Thị

Cúc

Thạc sỹ

Quản trị

12

Phan Thu

Hương

Thạc sỹ

Kế toán

13

Nguyễn Thị Vân

Anh

Thạc sỹ

Kế toán

14

Lê Thanh

Bình

Cử nhân

Tài chính

15

Nguyễn Thị Minh

Hiếu

Thạc sỹ

Quản trị

16

Hồ Thúy

Hằng

Thạc sỹ

Luật

17

Nguyễn Thị Thanh

Loan

Thạc sỹ

Tài chính

18

Nguyễn Xuân

Trường

Cử nhân

Tài chính

19

Lương Minh

Hoàng

Cử nhân

Tài chính

20

Phạm Mỹ

Hạnh

Thạc sỹ

Quản trị

21

Nguyễn Đức Hoa

Cương

Thạc sỹ

Du lịch

22

Ngô Phương

Dung

Thạc sỹ

Du lịch

23

Nguyễn Thuý

Hằng

Cử nhân

Du lịch

24

Khổng Yến

Giang

Thạc sỹ

Du lịch

25

Trần Tuấn

Anh

Thạc sỹ

Marketing

26

Trần Kim

Anh

Thạc sỹ

Toán

27

Lê Xuân

Trường

Tiến sỹ

Thuế

11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập

11.1. Phòng thí nghiệm và hệ thống thiết bị thí nghiệm chính;

11.2. Thư viện

Trung tâm thông tin thư viện đại học Hà Nội được trang bị máy tính nối mạng, tài liệu sách, báo và tạp chí các thứ tiếng như tiếng Việt, Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Tây Ban Nha, v.v., thư viện điện tử, tài liệu nghe nhìn, bộ sưu tập số hoá tài liệu điện tử, các phầm mềm dạy và học tiếng Anh trực tuyến qua mạng và các cơ sở dữ liệu trên CD-ROM. Cơ sở dữ liệu trực tuyến có cơ sở dữ liệu hàng đầu thế giới ProQuest Central cung cấp các bản tóm tắt của hơn 7,000 sách điện tử và bài báo được xuất bản, trong đó có hơn 3,000 tài liệu có đầy đủ toàn văn. Ngoài ra, thư viện còn có các cơ sở dữ liệu nổi tiếng cho phép tìm kiếm tài liệu một cách nhanh và hiệu quả như Emerald, Oxford Reference và Wilson Humanities. Bộ sưu tập số hoá tài liệu điện tử gồm hơn 1900 băng cassete và đĩa CD các thứ tiếng đã chuyển thành tập tin âm thanh mang tới sự tiện dụng nhất cho người sử dụng. Các tạp chí mới cho chuyên ngành Quốc tế học và một số chuyên ngành khác sẽ được thư viện đạt hàng thêm trong tháng 12 năm 2010.

Khoa QTKD-DL có tủ sách phục vụ thêm về kiến thức chuyên ngành của khoa và được cài đặt phần mềm quản lý thư viện LIBOL giúp cho việc quản lý, tìm kiếm trên máy tính và liên kết với thư viện điện tử của trường.

11.3. Giáo trình, tập bài giảng

- Larry J. G., David C. L. and David I. S. Calculus and Its Applications. 11th Edition. Prentice Hall.

- Mankiw, N. G., 2009, Principles of Macroeconomics, Fifth Edition, South-Western

- Mankiw, N. G., 2009, Principles of Microeconomics, Fifth Edition, South-Western

- Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics, 4th Ed, McGraw-Hill , 2003

- Roger Vickery, Wayne Pendleton (2009), Business Law – Principle & Application, 6th edition, Pearson Education Australia

- Nguyen Thi Mo (2005), Business Law, 2nd edition, Foreign Trade University, VietnamArens, Best, Elder and Beasley, 2009, Auditing and Assurance Services: An integrated approach 13th edition, Pearson Prentice-Hall.

- Horngren.C.T., Harrison.W.T., Bamber.L.S., (2005) "Accounting", 6th Edition. Prentice Hall

- Warfield T.D., Weygandt J.J., Kieso D.E., 2007,Intermediate Accounitng: Principles and Analysis, 2nd edition, Wiley.

- Stickney, C.P., Financial Reporting, Financial Statement Analysis, and Valuation, 6th Ed., 2007, South Western

- Horngren C T, Foster G, & Datar S, Cost Accounting: A managerial emphasis,13th ed. Prentice Hall, 2008

- Hoyle J B, Schaefer T F & Doupnik T S, Advanced Accounting, 8th ed. McGraw Hill International Edition, 2007

- Luis R. Gomez-Mejia, David B. Balkin, Robert L. Cardy, 2004, Fourth Edition, Managing Human Resources, Prentice Hall, New Jersey

- Robbins, S., Organizational Behavior, Prentice Hall International, Inc. New Jersey, 2003

- John D. Daniel, Lee H. Radebaugh, Daniel P. Sullivan, 2007, International Business: Environments and Operations, Eleventh Edition, Pearson Prentice Hall.

- Robbins, Stephen P., 2008, Management, 9th Ed., Pearson, Upper Saddle, New Jersey.

- A.C. “Buddy” Krizan, Patricia Merrier, Carol Larson Jones, 2007, Business Communication, 7th Edition, South Western.

- Bartol, K. M., Martin, D.C., Matthews, G. & Tein, M., 2003 Management-A Pacific Rim Focus, enhanced ed., McGraw Hill, Sydney.

- Kotler, P., Adam, S., Brown, L. & Armstrong. G. 2006, Principles of Marketing, 3rd edn, Prentice Hall, Australia

- Lovelock, C., Patterson, P., and Walker, R., (2004), Services Marketing: an Asia-Pacific and Australian perspective, Third Edition, Prentice Hall, Australia

- Beaman, I., Ratnatunga, J., Krueger, P. & Mudalige, N. (2001), Financial Modeling, 3rd edition, Quill Press, Australia.

- Baltzan, P. and Phillips, A. (2008), Business Driven Information Systems, McGraw-Hill, Irwin, NY.

- Brigham, E.F., "Fundamentals of Financial Management", 10th Edition. Southwestern, 2004.

- Stickney, C.P., Richard, P.B., Wahlen, J.M., Financial Reporting, Financial Statement Analysis, and Valuation- A Strategic Perspective, 6th Ed., 2007, South Western

- Madura, J., 2005, International Financial Management, 8th ed., South-Western College Publishing

- Frederic S. Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial markets, 8th ed., 2007

- Viney, C. & McGrath, M. (2007) McGrath’s Financial Institutions, Instruments and Markets, 5th Ed, McGraw-Hill, Sydney

- Bodie, Z., Kane, A. and Marcus, A. J. (2007) Investments, 7th Edn, Boston: McGraw-Hill.

- Fundamentals of Corporate Finance, Fourth Edition, S.A. Ross, S. Thompson, M. Christensen, R.W. Westerfield and B.D. Jordan, McGraw-Hill Australia Pty Ltd., 2007

Ngoài ra:

STT

Môn học

Tên giáo trình, tập bài giảng

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

1

Nguyên lý kế toán

Accounting, 6th edition

Horngren.C.T., Harrison.W.T., Bamber.L.S.,

Prentice Hall

2005

2

Kế toán quản trị

Cost Accounting – A managerial emphasis, 12th edition

Charles Horngren

Prentice Hall

2007

3

Quản trị tài chính

“Fundamentals of Financial Management”, 10th edition

Brigham, E.F.,

Thomson South-Western

2004

4

Phân tích tài chính

Financial Reporting and Statement Analysis, 5th edition

Clyde Stickney

McGraw-Hill/Irwin

2006

5

Nhập môn Tài chính - Tiền tệ

The Economics of Money, Banking and Financial markets, 8th ed

Frederic S. Mishkin

Irwin/MacGraw Hill

2007

6

Kiểm toán

Auditing and Assurance Services: An integrated approach 13th edition

Arens, Best, Elder and Beasley

Pearson, Prentice Hall

2009

7

Kế toán tài chính I

Intermediate Accounitng: Principles and Analysis, 2nd edition

Fargher, Wise, Weyg Warfield T.D., Weygandt J.J., Kieso D.E.,

Wiley

2007

8

Kế toán tài chính II

Advanced Accounting

Joe Ben Hoyle, Thomas Schaefer

Irwin/MacGraw Hill

2007

9

Thống kê kinh tế

Australian Business Statistics

Selvanathan, Keller, Warrack

Thompson

2006

10

Thuế

Taxation

Lê Xuân Trường

Học viện tài chính

2008

11

Tài chính doanh nghiệp

Fundamentals of Corporate Finance, 4th Edition

Ross, S.A., S. Thompson, M. Christensen, R.W. Westerfield and B.D. Jordan

McGraw-Hill Australia Pty. Ltd.

2007

12

Thị trường và các thể chế tài chính

Financial Institutions, Instruments and Markets, 5th Ed

Viney, C. & McGrath, M

McGraw-Hill,

2007

14

Mô hình tài chính

Financial Modelling 3rd ed

Beaman, I., Ratnatunga, J., Krueger, P. & Mudalige, N.

Quill Press, Australia

2001

15

Quản trị rủi ro tài chính

Fundamentals of Futures and Options Markets, 6th Edition

Hull, J.C.

Pearson, New Jersey

2007

16

Nhập môn quản trị học

Management - A Pacific Rim Focus

Bartol, K. M., Tein, M., Matthews, G. & Martin, D.C.

McGraw Hill, Sydney

2003

17

Marketing

Principles of Marketing, 3rd ed.

Kotler, P., Adam, S., Brown, L. & Armstrong. G.

Prentice Hall, Australia

2006

18

Quản trị nhân sự

Managing Human Resources

Luis R. Gomez-Mejia, David B. Balkin, Robert L. Cardy

Prentice Hall, New Jersey.

2004

19

Giao tiếp kinh doanh

Business Communication, Fifth Edition.

A.C. “Buddy” Krizan, Patricia Merrier, Carol Larson Jones

South Western

2007

  1. 12.  Hướng dẫn thực hiện chương trình

Chương trình trình độ Đại học ngành Kế toán được thiết kế theo cấu trúc kiểu đơn ngành gồm 212 đơn vị học trình và được chia thành 2 khối kiến thức: 1) Kiến thức giáo dục đại cương 2) Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, trong đó bao gồm kiến thức cơ sở khối ngành, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành bắt buộc và tự chọn.

Phần kiến thức Giáo dục đại cương được thiết kế theo đúng quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu của CT khung giáo dục đại học của khối ngành kinh tế-Quản trị kinh doanh, trình độ đại học, ngành kinh tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Quyết định 23/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 7 năm 2004.

Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp được thiết kế theo 3 khối kiến thức có trình tự bổ trợ trực tiếp cho nhau từ rộng đến hẹp: Kiến thức cơ sở khối ngành - kiến thức cơ sở ngành - kiến thức chuyên ngành hẹp. Mục đích phân bổ như vậy nhằm tạo sự liên thông giữa các ngành hẹp trong cùng khối ngành Kinh tế, giúp cho sự điều hành và quản lý nhất quan khi áp dụng đào tạo theo hướng ngành Chính- phụ (khối lượng kiến thức ngành thứ hai được bố trí vượt quá25 Đvht) hoặc đào tạo song ngành (khối lượng kiến thức ngành thứ 2 trên 45 Đvht) trong toàn trường.

Phần kiến thức tự chọn trong khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp được thiết kế theo nguyên tắc: 1) Đảm bảo hỗ trợ trực tiếp cho chuyên ngành hẹp đào tạo; 2) Có tính liên thông và tạo khả năng tích hợp cho những khối ngành Kinh tế; tăng cường năng lực nghề nghiệp cũng như năng lực công tác của người học sau khi ra trường.

Các bộ môn dựa trên mô tả môn học để xây dựng chương trình chi tiết và lựa chọn/thiết kế sách giáo khoa và các tài liệu phụ trợ phù hợp. Các môn học được thiết kế giảng dạy trong 15 tuần, mỗi tuần sinh viên có 2.5 tiết giờ lý thuyết trên giảng đường lớn và 2.5 tiết giờ thảo luận và làm bài tập. Các môn học có dạng thức kiểm tra đánh giá đa dạng xuyên suốt kỳ bên cạnh các bài thi giữa kỳ và cuối kỳ. Vào kỳ cuối cùng, những sinh viên có kết quả học tập tốt sẽ được viết luận văn. Những sinh viên không viết luận văn thì tham gia đi thực tập và thi tốt nghiệp.

Last modified: Wednesday, 6 July 2016, 4:06 PM